NABÍDKY  POSUDKŮ

Pro rozhodování o jakékoliv činnosti v území nebo v objektu je potřeba nejdříve poznat a vyhodnotit současný stav, analyzovat jeho kladné a slabé stránky, rizika i potenciál.

To zjistíme jen na základě odborných a speciálních průzkumů, měření a rozborů. Nabízíme vám vyhotovení 50 různých druhů posudků.

Některé odborné posudky předepisuje naše legislativa jako povinné, jiné jako doporučené nebo jsou zcela dobrovolné - záleží jen na vašem uvážení jak souvisí s vaší pohodou, fyzickým či duševním zdravím.

Nabízíme vyhotovení posudků s celostním nadhledem - vždy s ohledem na všechny vlivy a vazby k lidem, objektům i prostředí /tzv. posudky 7E/.

Posoudíme také využitelnost vašich nových nápadů z hlediska ekologie, proveditelnosti i udržitelnosti. Více na: www.ideasforfuture.eu.

Vyhodnotíme ekologickou hodnotu pozemku či stavby (udržitelnost CESBA, vhodnost a přiměřenost, přiměřené nájemné, vlivy na krajinný ráz, ekologickou stopu aj.)

Provedeme stavebně-historický průzkum objektů vesnické architektury.

Změříme a vyhodnotíme škodliviny v prostředí (vlhkost, CO2, hluk, radon, GPZ, oslunění, prašnost, elektromagnetické záření aj.)

Provedeme statické posouzení a stavebně historický průzkum. Navrhneme vhodnou rekonstrukci chalup a statků.

Nabízíme energetické poradenství a doporučení pro instalaci OZE.

Provádíme analýzy Feng-shui a očistu prostoru.

Posoudíme hospodaření s vodou a navrhneme vhodné využití dešťových vod.

Vyhodnotíme dopady stavby na krajinný a sídelní ráz a charakter území.

Zpracujeme hodnocení vlivu stavby nebo koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví EIA / SEA.